අලෙවි නියෝජිතවරුන් 146 views1 applications

අලෙවි නියෝජිතවරුන්

Job Description

ලංකාවේ ප්‍රමුඛ වෙබ්අඩවියක් වන jobspot.lk වෙබ්අඩවිය දිවයින පුරා සේවාව ලබාදීම සදහා දිවයින පුරා අලෙවි නියෝජිතවරුන් සොයයි…

සුදුසුකම්

      1. නිවසේ සිටම හෝ ඔබගේ ආයතන / වෙළද සැල මගින් තම ප්‍රදේශයේ අළෙවි කළ හැක.

ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය

ඉක්මන් කරනන
විද්‍යුත් තැපෑල-info@jobspot.lk / දුරකථන-0774928635

Apply for this job Apply via LinkedIn
government job sri lanka sri lankan jobs
Share this job
jobspot.lk number 1 job resource in Sri Lanka.Jobspot.lk offering Sri Lankan professionals the finest categories of job opportunities in the country.
Connect with us

Jobmonster

Donec elementum tellus vel magna bibendum, et fringilla metus tristique. Vestibulum cursus venenatis lacus, vel eleifend lectus blandit a.

Contact Us

JobMonster Inc.
54/29 West 21st Street, New York, 10010, USA
contact@jobmonster.com
http://jobmonster.com

NEWSLETTER